Basic Accounting Concept

Basic Accounting Concept

စာရင္းကိုင္ပညာျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ားစာရင္းကိုင္ပညာကို စိတ္၀င္စားေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား Accounting Concept မ်ား ကို တိက်ေသခ်ာစြာသိလိုသူမ်ားအတြက္ The Academy of Business Training မွ လုပ္ငန္းခြင္သံုးစာရင္းကိုင္ဆုိင္ရာ တစ္ရက္အထူးသင္တန္းကို လစဥ္ သင္ၾကားဖြင့္လွစ္ပို ့ခ်ေပးေနပါျပီ။ Course ၿပီးဆုံးပါက Certificate လက္မွတ္သာရရွိပါမည္။

Course Outlines

  •  Basic of Financial Accounting
  • Attributes of Accounting
  • Users of Accounting Information
  • Advantages & Limitations
  • Accounting Terminology
  • System of Accounting
  •  Classification of Accounts
  • Accounting Cycle
  • Details of Journal, Ledger and Trial Balance
  • Final Account

Timetable

First Sunday of Every Month