Leadership

Leadership

Types of Leadership – ဦးေဆာင္မႈပုံစံမ်ား…..

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ဖန္တီးေပးသလို၊ လုပ္ငန္းတိုင္း၊ Company တိုင္း ၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္လာမႈေတြ ဟာ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ျဖစ္ထြန္းလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Leadership လို႔ေျပာရင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ရာထူးတစ္ခုနဲ႔စာရင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ပုံစံေတြ၊ လႊမ္းမိုးၾသဇာျပဳႏိုင္တဲ့ပုံစံေတြ၊ ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္မဟာဗ်ဴဟာ သြားတဲ့ပုံစံေတြ အားလုံးဟာ အေရးႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္ တကယ္တန္း ဦးေဆာင္မႈဆိုတာ Not Position ရာထူးမဟုတ္ပဲ လုပ္ေဆာင္တဲ့ Leadership is Action ေဆာင္႐ြက္မႈကသာ ပိုမိုအေရးႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။
Leader နဲ႔ Leadership မတူညီတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးတစ္ခု၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခု၊ တာဝန္တစ္ခုကိုယူထားၿပီးေတာ့ Leader ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြအားလုံးကိုမွ မိမိလိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခု၊ မိမိလိုခ်င္တဲ့ သြားလိုတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈအားလုံးဟာ Leadership စြမ္းရည္၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းတခု ေရွ႕သို႔ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရာမွာ ဦးေဆာင္သူေတြအေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးေဆာင္သူကေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းေတြ၊ မ်ားစြာေသာ follower ေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းစီေတြရဲ႕ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈေတြကလည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Good Leader ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းၿပီး၊ Bad Follower ေနာက္လိုက္မႈ ညံ့ေနရင္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္သလို၊ Bad Leader ေခါင္းေဆာင္မႈညံ့ၿပီး၊ Good Follower ျဖစ္ေနရင္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး၊ Good Leader ေတြ Good Follower ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Leadership ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္တဲ့ပုံစံေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲမွာ ဦးေဆာင္တဲ့ပုံစံ(၄)မ်ိဳး အေၾကာင္းကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

(Support Leadership)
အေထာက္ပံ့ေပးၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္တဲ့ ပုံစံ။

မိမိဝန္ထမ္းေတြ၊ မိမိအလုပ္ရွင္နဲ႔အသင္းအဖြဲ႕၊ မိမိသြားခ်င္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို အားလုံးကျမင္ေအာင္ အေျခအေနတစ္ခုကို ရွင္းျပတာမ်ိဳး၊ အေျခအေန တစ္ခုကို လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးတာမ်ိဳး၊ အေျခအေနတစ္ခုကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့သြားတဲ့ပုံစံမ်ိဳးမွာ အႀကံဉာဏ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေတြ႕အႀကဳံအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ (Support Leadership) ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(Directed Leadership)
ၫႊန္ၾကားမႈေပးတဲ့ ဦးေဆာင္တဲ့ ပုံစံ။

ဒီလိုပုံစံမ်ိဳးကေတာ့ အမိန႔္အာဏာနည္းနည္းဆန္မယ္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ပိုမ်ားမယ္။ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုကို ဘယ္လိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ရ မယ္။ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအတြင္း ၿပီးေအာင္လုပ္ရမယ္စသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြ၊ ဦးတည္ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္တဲ့ပုံစံမ်ိဳး အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔လည္း ဦးေဆာင္မႈပုံစံေတြလည္းရွိပါတယ္။

(Participated Leadership)
ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးတဲ့ ဦးေဆာင္မႈပုံစံ။

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္တဲ့ သူအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ဝင္ၿပီးေတာ့ဦးေဆာင္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြ အားေပးေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္က အေရွ႕ေန မလုပ္တတ္တဲ့လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပုံစံအားျဖင့္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ကေရွ႕ကေန လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းေတြအားလုံးနဲ႔အတူ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို Participated Leadership ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုတယ္။

(Achievement Oriental Leadership)
ေအာင္ျမင္မႈသို႔သာ ဦးတည္ေသာ ဦးေဆာင္မႈပုံစံ။

ဒီေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးကေတာ့ တကယ့္ကို ျပင္းျပတဲ့ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြ၊ တကယ့္ကို ၿပိဳင္စံရွား ဦးေဆာင္သူေတြမွာ သုံးရတဲ့အရည္အခ်င္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ challenge စိန္ေခၚမွာေတြလုပ္ရတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ သႏၷိဌာန္အျပည့္နဲ႔ဦးေဆာင္ ၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး path goal model မွာ ဦးေဆာင္သူရဲ႕ ေရွ႕က ဦးေဆာင္တဲ့ပုံစံေတြက အေရးႀကီးသလို ေနာက္တစ္ခ်က္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွတဆင့္ ရႏိုင္တဲ့ပံ့ပိုးမႈေတြ၊ ပါတ္ဝန္းက်င္မွတဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဒါေတြအားလုံးကလည္းအေရးႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ေနာက္မွ follower ေတြအားလုံးရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ပုံစံကလည္း ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဒီႏွစ္ခ်က္ေတြ ကိုေပါင္းလိုက္ရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ အကူအညီနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္လိုက္ဝန္ထမ္းေတြ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအားလုံးရဲ႕ အကူအညီေပးမႈနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္တဲ့သူရဲ႕ အရည္အခ်င္းဟာလည္း ထူးခြၽန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ပုံစံ၊ လိုခ်င္တဲ့ရလာဒ္၊ လိုခ်င္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ အဖြဲ႕စည္းတိုင္းမွာ၊ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဦးေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ေအာင္ျမင္လာမယ္။
ဦးေဆာင္သူရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေတြဟာ ဝန္ထမ္းတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ဦးေဆာင္ေစတယ္၊
ဝန္ထမ္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဟာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္၊
အလုပ္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္စြမ္းဟာ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈသို႔ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္မႈပုံစံ၊ ေနာက္လိုက္မႈပုံစံ မွန္ကန္စြာ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ Result Base ရလဒ္သို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပုံစံျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ The Academy of Business Training ရဲ႕ Leadership Certificate Course ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါၿပီ

Course Outlines

 • Leading managing and Coaching
 • The Definition of Leadership
 • Leadership Characteristics
 • Leadership Concepts
 • Communication Styles
 • Leading with Emotional Intelligence
 • Teamwork and Collaboration
 • Understanding & Generation
 • Influencing Skills
 • Problem Solving and Design Making
 • Giving Effective Feedback

Timetable

ClassDateTimeCommencement DateDurationFees(MMK)
Batch 1Mon

Tue

6:00 pm to 8:00pm

6:00 pm to 8:00pm

10-9-183 months45,000