Mr Excel (Advanced)

Mr Excel (Advanced)

Mr Excel (Advanced) ကို မည္သည့္ဘြဲ႔ရမဆိုနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံရွိထားၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္

Courseၿပီးဆုံးပါက Certificate လက္မွတ္သာရရွိပါမည္။

Timetable

Last Sunday of Every Month